Revízie

KontaktGaléria
Add your offcanvas content in here

Vykonávame revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodov.

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ

Cieľom vykonania revízie je preukázať, že:

1. elektrické zariadenie zodpovedá bezpečnostným a technickým požiadavkám platných noriem a v jednotlivých prípadoch tatiež ďalším platným predpisom pre revidované zariadenie.

2. vlastnosti zariadenia deklarované v projektovej dokumentácii sú dodržané. Revízny technik bude kontrolovat aj to, či remeselná kvalita vyhotovenia zodpovedá bežným požiadavkám. Vplyv na stanovenie výsledku revízie má tiež druh prevádzaných skúšok a meraní.


Čo je revízia (odborná prehliadka a odborná skúška)?

Každé prevádzkované elektrické zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám. Má na to vplyv jeho starnutie, opotrebovanie a rôzne vonkajšie vplyvy ako je teplota, vhkosť, chemické alebo mechanické pôsobenie … Technické parametre každého elektrického zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti elektrického zariadenia jeho stav pravidelne monitorovať.

Vo všetkých krajinách Európskej únie existuje povinný systém pravidelných prehliadok a skúšania el. zariadení nachádzajúcich sa v priemyselných objektoch a v budovách prístupných laickej verejnosti. Tento systém sa vykonáva na základe existujúcich platných právnych predpisov a noriem.

Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len revízie) elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.


Základné definície pojmov súvisiacich s revíziou:

Bezpečnosť elektrických zriadení je schopnosť elektrického zariadenia neohrozovať ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok .

Revízie elektrických zariadení sú činnosťou vykonávanou na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehiadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav el. zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovaníe revíznej správy.

Východisková revízia je revízia vykonávaná podľa STN 33 2000-6 na novom alebo rekonštruovanom el. zariadení pred jeho prvým uvedením do prevádzky.

Pravidelná revízia je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení vykonávaná pravidelne v lehotách stanovených normou STN 33 1500.

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške je písomný doklad o výsledku revízie, z ktorého je zrejmý stav revidovaného el. zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie.

Kontaktný formulár